New Delhi
20-21 September 2019
Mumbai
29-30 November 2019

Speakers

Abhin Alimchandani


Amit Aurora


Arjun Malik


Arjun Rathi


Ayaz Basrai


Behzad Kharas


Chandrashekhar Kanetkar


Ketan Jawdekar


Swati Bhansali


benazeer sheikh


swanand paranjape


Ankit Sharma